AVÍS LEGAL I Política de PRIVACITAT

Avís legal

Informació general del lloc web www.carndelspirineus.cat

Les següents condicions regeixen l’ús i accés als web amb domini www.carndelspirineus.cat. Per l’accés i ús del lloc web et compromets a acceptar íntegrament aquestes condicions d’ús.

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, t’informo que aquesta pàgina web i el domini carndelspirineus.cat es titularitat de l’Institut de Recerca i tecnologia Agroalimentàries (IRTA) amb NIF nº Q-5855049-B i domicili a Torre Marimon, C-59, Km. 12,1de Caldes de Montbui (Barcelona) CP-08140, tel. 93 467 40 40 i adreça irta@irta.cat.

El lloc web www.carndelspirineus.cat es posa a disposició dels professionals de la restauració i usuaris en general per informar i gestionar la plataforma “Passaport dels Pirineus” que té l’objectiu de donar a conèixer restaurants i espais gastronòmics que utilitzen per als seus plats carn de ramaderies locals, en la que s’anomena “dieta del Pirineus”.

Accés Usuaris

L’accés i/o ús del lloc web  www.carndelspirineus.cat de l’IRTA atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al web sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal es gratuït. Tanmateix poden existir funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l’usuari, aquest s’efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Son titularitat de l’IRTA els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal www.carndelspirineus.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a l’IRTA l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de l’IRTA, sense perjudici dels límits que estableix el Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Reserva de drets: L’IRTA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, L’IRTA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts del portal en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa, produccions audiovisual o qualsevol altra amb finalitat comercial, sense la seva prèvia autorització expressa.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del portal www.carndelspirineus.cat o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertanyi a carndelspirineus.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.

 • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l’IRTA conforme a les disposicions vigents.

 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’IRTA, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.

 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’IRTA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 • L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu ús personal i privat.

Política de privacitat i dades personals

A) Dades recollides a través de formulari

L’IRTA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació (Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, «RGPD»), Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Consulti la POLÍTICA DE PRIVACITAT de la web www.carndelspirineus.cat al següent enllaç: www.irta.cat/ca/politica-de-privacitat

B) Drets de les persones interessades

Pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant l’IRTA presentant un escrit a l’adreça postal de la capçalera o enviant un correu electrònic a dpo@irta.cat i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es realitzi el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el seu tractament.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades.

C) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web www.carndelspirineus.cat .

Responsabilitat amb relació als continguts

L’IRTA es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’IRTA no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal www.carndelspirineus.cat .

L’IRTA no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

L’IRTA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Xats i Fòrums, enquestes i altres funcionalitats interactives

El portal www.carndelspirineus.cat pot disposar de seccions de caràcter públic i participatiu (fòrum, Xat, enquestes, etc.), entenent com a tals aquells que son accessibles per tots els usuaris en general, per interactuar. En determinats casos s’estableixen les condicions de participació que hauran de ser prèviament acceptades, així com el registre obligatori de l’usuari en quin cas, a més de les condicions de participació s’hauran d’acceptar la cessió de dades personals als efectes de donar compliment a la política i legislació de protecció de dades personals.

Amb relació als continguts que l’usuari decideixi enviar per la seva inclusió en aquest espais, s’estableixen les següents condicions d’us i accés:

1.- Responsabilitats: L’IRTA no es fa responsable pel contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés de continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol classe o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

2.- Propietat Intel·lectual: L’IRTA tindrà dret a reproduir, modificar (mitjançant extractes, resums, ressenyes), adaptar i publicar, inclòs comunicació pública, els continguts ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la pròpia secció a la que s’ha tramès, així com per utilitzar-los en les activitats i publicacions de l’IRTA, en qualsevol format i suport. La llicència és gratuïta i s’estableix pel temps fins el seu pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de Propietat Intel·lectual vigent. Els usuaris nomes enviaran continguts dels que siguin autors originals o disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d’informar de la URL del propietari o dret havent per enllaçar als referits continguts.

3.- L’IRTA no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.

4.- Les dades personals que constin a les funcionalitats interactives i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

5.- Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

6.- No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.

7.- Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers cal disposar del seu consentiment exprés.

8.- En el cas d’enquestes, l’usuari hi podrà participar de forma anònima, i l’IRTA no es fa responsable de l’ús que els usuaris puguin fer dels seus resultats.

Subscripcions

La subscripció, gratuïta o no, a productes o butlletins (newsletter) editats per l’IRTA que es facin a través d’aquest portal www.carndelspirineus.cat serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà, l’acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis de l’IRTA i d’empreses vinculades o centres concertats. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a l’IRTA per a efectuar aquest tipus de comunicacions, podent l’usuari revocar l’autorització amb una comunicació per escrit en la forma que l’IRTA li indicarà en cada cas.

Generalitats

L’IRTA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

L’IRTA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

L’IRTA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre L’IRTA i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Reutilització de continguts

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se’n citi la font i la data d’actualització i que no es desnaturalitzi la informació.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre aquest web, si us plau dirigiu-vos a nuria.panella@irta.cat.

Pin It on Pinterest

Share This